English

Si, Zhanfeng; Liu, Hui; Zhu, Jiankun; …..; Zhang, Tianzhen*. Genetics and evolution of MIXTA genes regulating cotton lint fiber developmentJournal of Experimental Botany, 2018, doi: 10.1093/jxb/ery093

编辑: 时间:2018-04-16 访问次数:328