Contact us

Dr Yun-long YU

Professor and Vice Director

Institute of Pesticide & Environmental Toxicology, Zhejiang University

Zijingang Campus, 866 Yuhangtang Road, Hangzhou 310058, China

Telephone: (86-571) 88982433

Fax: (86-571) 88982433

E-Mail: ylyu@zju.edu.cn