English

关亚静

编辑: 时间:2017-03-14 访问次数:1002

关亚静姓    名:关亚静
职称/职务:
研究方向:农学与生物技术学院,作物遗传育种,种子科学中心
Email:vcguan@zju.edu.cn
电   话: 13221805022、0571-88982318
通讯地址:浙江大学紫金港校区农生环大楼A323房间
个人主页:http://person.zju.edu.cn/yjguan

个人简介

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

学习经历:

工作经历:

出国访问经历: